Welcome

Welcome to EIS Eastern Center, Chanthaburi

Monday, August 18, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ระดับภาคตะวันออก วันที่ ๓๐, ๓๑ สิงหาคม และ ๑ -๔ กันยายน ๒๕๕๗

*ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค, ปลั๊กไฟ และ Gmail Account มาในวันเข้าอบรมด้วย

๑. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรม
๒. คลิกที่นี่เพื่อดูผลการลงทะเบียน (Database)
๓. คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน

Thursday, August 14, 2014

Teachers' Training Programme : Integrated Pedagogical Approaches in Classroom Learning.

Teachers' Training Programme : Integrated Pedagogical Approaches in Classroom Learning At Shelton College International, Singapore 4-6 August 2014.


Thursday, September 19, 2013

เชิญชวนครูแกนนำ EIS ภาคตะวันออก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG

ขอเรียนเชิญครูแกนนำ EIS ประจำภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง BLOG
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556ห้องคอมพิวเตอร์ 522 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

1. คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าอบรม
2. คลิกที่นี่เพื่อดูผลการกรอกข้อมูล / แก้ไข
3. เว็บไซต์สอนการสร้าง BLOG